west

[west] [west]

n. 西,西方;(某个国家、地区或地方的)西部;西方国家 (指美国、加拿大以及西欧、北欧和南欧诸国)(the West);(美国)西部(尤指密西西比河以西诸州)(the West, the west);<史>西方(国家)(与东欧前共产主义国家相对的欧洲和北美洲的非共产主义国家)(the West);(桥牌)坐在西首位置的人

adj. 西方的,向西的;(风)来自西方的;(用于国家、州和地区的名称中)西部的

adv. 向西方,朝西方;……以西

【名】 (West)(英、德、芬、瑞典)韦斯特(人名)

  字母排序
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  P
  Q
  R
  S
  T
  U
  V
  W
  X
  Y
  Z
  2023-03-29 03:59:57 2023-03-29 02:26:32 2023-03-29 03:36:46 2023-03-29 04:30:29 2023-03-29 03:31:03 2023-03-29 03:01:42 2023-03-29 03:33:59 2023-03-29 03:06:00 2023-03-29 03:17:47 2023-03-29 03:23:54 2023-03-29 03:24:57 2023-03-29 02:19:01 2023-03-29 04:24:39 2023-03-29 03:08:41 2023-03-29 02:48:51 2023-03-29 02:11:43 2023-03-29 02:10:55 2023-03-29 04:27:41 2023-03-29 02:06:46 2023-03-29 03:46:41